اخیراً دسترسی به این قلق ها و حقه ها با پرداخت مبلغی صورت می گرفت اما امروزه کاملا رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد. همان روش های رایگان می تواند بسیار کارساز باشد.